Проектиране и строителство на автомагистрала Струма Лот 3.1 Тунел Железница, с три обособени позиции, за обособена позиция № 2 Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния пор