Два броя жилищни сгради с магазини, подземни гаражи и трафопост /сграда 3 и сграда 4/, които ще бъдат построени в поземлен имот с идентификтор 68134.2815.3119, представляващ УПИ I – 1401, 1402, 1403 в кв. 28, местност ж.к. Връбница – 2, СО – район Връбница по плана на град София

Период : от 12.02.2020 до 30.12.2020