“ВИЛНО СЕЛИЩЕ-КОМПЛЕКС ИНДИВИДУАЛНИ ВИЛНИ СГРАДИ“-ЕТАП II „Вилни сгради от № 33 до № 44“ с устройствени параметри за: вилни сгради от № 33 до № 38: ЗП 64,85 кв.м и РЗП 161, 17 кв. м; вилни сгради от № 39 до № 44: ЗП 80,76 кв. м и РЗП 177,08 кв. м ЗП общо 873,66 кв. м и РЗП общо 2029,50 кв.м, местонахождение: ПИ 02005- „за вилно застрояване“ с идентификатор по КККР 27303.20.50, землище на град Елин Пелин, община Елин Пелин, обл. Софийска

от 27.09.23 до …