„Складова сграда с височина Н=15м, административен блок с височина Н=15м, резервоар и пречиствателно съоръжение заустено в изгребна яма намиращо се в УПИ IV-15 за търговия, скаладове, админ.обслужване и КОО, кв.37, м. „Голяма локва – Търговски парк 2, Община Панчарево, гр.София”

Период: от 30.03.23 до 23.10.23