Инсталация за преработка на отпадък-желязосъдържаща суровина – черен хвост от хвостохранилище Челопечене:
от 11.07.17 до 28.09.17